Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym w Mysłowicach

Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym w Mysłowicach

w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym w Mysłowicach

Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym w Mysłowicach

Nasza petycja powodowana jest katastrofalnym stanem powietrza w Mysłowicach, obecnie jednym z najgorszych na Śląsku (występującym średnio przez 120 dni w roku w sezonie grzewczym, tj. w miesiącach od października do kwietnia, wskutek tzw. „niskiej emisji” z domowych palenisk) i jego destrukcyjnym wpływem na zdrowie i życie mieszkańców oraz ze względu na niską świadomość społeczną problemu i braku informacji na ten temat. Zdając sobie sprawę z tego, że część działań służących eliminacji problemu leży w gestii regionu czy władz krajowych, apelujemy o pilne podjęcie działań w niżej wymienionych obszarach na poziomie lokalnym:

1.  Działania informacyjne

1.1 Uruchomienie skutecznych kanałów informowania mieszkańców o przekroczeniach dopuszczalnego poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5) w powietrzu oraz sposobach postępowania w przypadku wystąpienia smogu. Obecnie informacje o alarmach smogowych ogłaszanych przez WIOŚ nie są powszechnie komunikowane mieszkańcom. Takich informacji nie ma nawet na stronach internetowych urzędu, w mediach społecznościowych ani miejskich mediach. Ludzie nie są informowani ani o zagrożeniu ani o tym jak powinni się zachować. Nie jest realizowany Plan działań krótkoterminowych POP dla woj. śląskiego.

1.2 Uruchomienie dodatkowych stacji pomiarowych na terenie Mysłowic, mierzących poziom stężenia pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5) w powietrzu, w miejscach najbardziej zapylonych. Postulujemy zainstalowanie przynajmniej kilku dodatkowych mierników, tak aby każda dzielnica miała przynajmniej po jednym. Mierniki powinny zostać zainstalowane w miejscach reprezentatywnych dla danego obszaru. Docelowo postulujemy o zamontowanie tablicy świetlnej informującej o aktualnym stanie powietrza w każdej placówce oświatowej.

2. Działania edukacyjne

2.1 Wdrożenie programu edukacji społecznej w dziedzinie zagrożenia smogowego i ochrony przed jego skutkami. Do tej pory miasto nie zrealizowało ani jednego ogólnomiejskiego programu edukacyjnego w zakresie smogu. Działania w zakresie konkursów i zajęć dla dzieci w szkołach i przedszkolach są godne docenienia, jednak to nie dzieci palą w piecach. Należy przede wszystkim dotrzeć do tych mieszkańców którzy są za to bezpośrednio odpowiedzialni. Postulujemy, aby Prezydent wystosował list do każdej z osób skontrolowanych przez Straż Miejską z prośbą o zmianę zachowań i informacją o możliwych konsekwencjach karnych. Podobny list powinien być wystosowany do wszystkich korzystających z paliw stałych informujący o szkodliwości dymu oraz konieczności wprowadzenia zmian w związku z uchwałą antysmogową. Miasto powinno także organizować mocną kampanię ogólnomiejską co najmniej raz w roku.

2.2 Uświadomienie koniecznych zmian i regulacji prowadzących do eliminacji problemu – ograniczenie emisji zanieczyszczeń z domowych palenisk, nie palenie śmieci i odpadów, obowiązki wynikające z uchwały antysmogowej. Już za 3 lata być może nawet kilka tysięcy pieców w Mysłowicach nie będzie można używać. Należy niezwłocznie informować mieszkańców o tym, że są będą zmuszeni do zmiany systemu ogrzewania, a zignorowanie tego zakazu będzie karane grzywną do 5 tys zł.

3. Kontrola i kary za zatruwanie powietrza

3.1 Utworzenie Eko-Patrolu Straży Miejskiej (specjalny zespół który zajmuje się wyłącznie kontrolą palenisk, wykonuje kontrole prewencyjne, inwentaryzuje paleniska, informuje do kiedy należy wymienić dany kocioł, poucza jak należy racjonalnie i w sposób najmniej uciążliwy korzystać posiadanego posiadanego kotła)

3.2 Przeprowadzanie skutecznych kontroli palenia śmieci, odpadów i substancji niebezpiecznych (włączając pobieranie próbek popiołu do analizy), podejmowanie interwencji przez Straż Miejską i nakładanie mandatów karnych w przypadku potwierdzenia wykroczeń, zarówno w domach prywatnych jak i przedsiębiorstwach.

4.Działania profilaktyczne i prewencyjne

4.1 Ustanowienie zakazu prowadzenia zajęć ruchowych dla dzieci na otwartym powietrzu, w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu (lekcje WF, sekcje sportowe, spacery szkolne i przedszkolne, lodowisko miejskie). W okresie poprzednim dochodziło do tak skandalicznych sytuacji, jak otwieranie lodowiska z pompą w czasie gdy WIOŚ ogłosił alarm smogowy a stężenia toksycznych pyłów sięgały zenitu. Miejskie media nie informowały o przekroczeniach żeby „nie wywoływać paniki”.

4.2 Modyfikacja obecnego programu dopłat i utworzenie nowych celem dofinansowania wymiany starych pieców, tzw. „kopciuchów” na źródła bardziej przyjazne dla środowiska, z preferencją źródeł bezpyłowych (gaz, ciepło sieciowe, prąd). Utworzenie programu wsparcia dla termomodernizacji budynków jednorodzinnych. – programy gminne powinny zapewnić wsparcie przede wszystkim osobom najuboższym. W chwili obecnej został uruchomiony ogólnopolski program Czyste powietrze. Programy gminne straciły tym samym na znaczeniu, jednak w dalszym ciągu mogą okazać się szybszą i łatwiejszą drogą do pozyskania środków na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła – zwłaszcza dla osób najuboższych.

4.3 Pilne utworzenie planu rozwoju/rozbudowy sieci ciepłowniczej na najbliższe 5 lat i sposobu jego finansowania. Stworzenie korzystnych warunków zachęcających właścicieli domów prywatnych do podłączenia swoich budynków; dofinansowanie kosztów przyłącza oraz preferencyjne taryfy dla odbiorców indywidualnych.

Mysłowicki Alarm Smogowy

41 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Powietrze nie zna granic.
Joanna
#duszesie, #umieram #płacepodatki #nietak
Joanna
O zanieczyszczeniu powietrza mówią we wszystkich mediach, sami to odczuwamy. W tym temacie zostało już powiedziane chyba wszystko. Czas wyciągać konsekwencje wobec opornych.
Adam
Wszyscy sąsiedzi dookoła nas kopcą. Zakładaliśmy ogrzewanie gazowe, bo chcieliśmy mieć czysto. Ale z sąsiedztwa leci nam do okien taki syf, że głowa boli. Pełne moje poparcie dla proponowanych zmian.
Katarzyna
Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka... niestety. Czas to zmienić :)
Andrzej

Ostatnie komentarze

Kotły węglowe w 21 wieku w stolicy europejskiego państwa to po prostu wstyd.
Tomasz
Proszę o działanie w sprawie likwidacji starych pieców
Klaudia
Weźcie się do roboty
Marcin
Całym sercem popieram!
Agnieszka
Warszawski smog ogranicza mieszkańców nie mniej niż Covid. Coraz krótsze są okienka czasowe, kiedy można bezpiecznie wyjść z domu, czy przewietrzyć mieszkanie. Często przez cały dzień jest źle, a przecież zima jeszcze nie nadeszła. Oddychanie smogiem nieodwracalnie niszczy nasze płuca, trzeba więc działać szybko.
Ewa